Bezig met laden...

     X

     Brexit een feit, maar nog geen akkoord

     Gevolgen overgangsfase tot 2021

     brexit, overgangsfase, fiscale, gevolgen, deal, no-deal, VK, EU
     Op 31 januari hebben de Britten uiteindelijke de Europese Unie verlaten. De Brexit mag dan wel een feit zijn, het akkoord is er nog niet. Om dat akkoord te bereiken treedt een overgangsfase in werking tot en met 31 december 2020. In deze periode verandert er voor burgers en bedrijven vrijwel niets. Alle EU-regels en wetten blijven gelden voor de Britten. Mochten het VK en de EU er niet uitkomen, kan de overgangsperiode eenmalig worden verlengd tot en met 31 december 2022, mits beide partijen hiermee instemmen.

     Terugtrekkingsakkoord en de fiscale gevolgen
     Vooralsnog zal er dus voor burgers en bedrijven niet veel veranderen tijdens de overgangsperiode. 'Ook de inwoners van het Verenigd Koninkrijk worden nog beschouwd als inwoner van een EU-lidstaat',  zo schrijft het ministerie van Financiën in de Staatscourant.

     De overgangsperiode betekent onder andere het volgende:
     • inwoners van het VK die voldoen aan de (overige) voorwaarden om te kunnen worden aangemerkt als kwalificerende buitenlandse belastingplichtige, kunnen het gehele belastingjaar 2020 kwalificerende buitenlandse belastingplichtige blijven;
     • inwoners van het VK behouden gedurende het gehele belastingjaar 2020 het recht op het belastingdeel van de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting als zij aan de overige voorwaarden voor die heffingskortingen voldoen;
     • werkgevers kunnen de regelingen met betrekking tot het anoniementarief en de identificatieplicht ongewijzigd blijven uitvoeren voor onderdanen van het VK gedurende het belastingjaar 2020;
     • voor de Regeling afdrachtvermindering zeevaart blijft gedurende het belastingjaar 2020 ook voor de zeevarende die woonachtig is in het VK de afdrachtvermindering 40 procent van de loonsom;
     • de Regeling afdrachtvermindering S&O blijft gedurende het belastingjaar 2020 ook van toepassing op werkzaamheden die in het VK worden verricht;
     • voor belastingplichtigen met een belang in een deelneming in het VK blijft de toepassing van de deelnemingsvrijstelling gedurende het gehele kalenderjaar 2020 ongewijzigd;
     • voor fiscale eenheden met een top- of tussenmaatschappij in het VK blijft de toepassing van de fiscale-eenheidsregeling gedurende het gehele kalenderjaar 2020 ongewijzigd;
     • in het kader van voorkoming van dubbele belasting kan een in Nederland woonachtige werknemer in dienst van een in het VK gevestigde werkgever, gedurende het belastingjaar 2020, gebruik blijven maken van de onderworpenheidsfictie als aan de overige voorwaarden daarvoor is voldaan;
     • bij het opleggen van een eventuele conserverende belastingaanslag voor de inkomstenbelasting ingeval van een emigratie naar het VK behoeft tot en met 31 december 2020 geen zekerheid te worden gesteld;
     • een eventuele betalingsregeling voor zogenoemde exitheffingen inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting blijft tot en met 31 december 2020 ook mogelijk voor inwoners van het VK.
     Andere gevolgen voor ondernemingen
     Voor in het VK gevestigde bedrijven (“VK-Companies”) bemoeilijkt de Brexit het internationale handelsverkeer met bedrijven die in Europa zijn gevestigd (“EU-Companies”). In de praktijk resulteert dit in een toenemende vraag naar (nieuw) op te richten dochtermaatschappijen in Nederland. Op dit moment is het nog niet duidelijk óf, en zo ja, welke juridische regels voor grensoverschrijdende fusies en omzettingen na de transitieperiode nog van toepassing zullen zijn op VK-Companies.

     De transitieperiode zal door het VK en de EU gebruikt worden om tot een handelsakkoord te komen. In dit handelsakkoord kunnen afspraken gemaakt worden over onderwerpen die op grond van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie momenteel nog onder het vrij verkeer van goederen vallen, zoals invoerheffingen. 

     Arbeidswetgeving
     Tijdens de transitieperiode zal de Europese arbeidswetgeving opnieuw uitonderhandeld moeten worden. Te denken valt onder andere aan de Detacheringsrichtlijn en de Arbeidstijdenrichtlijn. De Detacheringsrichtlijn beoogt de rechten, waaronder de bescherming van arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden, van werknemers die transnationaal gedetacheerd zijn, te beschermen. De Arbeidstijdenrichtlijn stelt belangrijke beperkingen aan de maximale arbeidsduur per week, maar ook dat de opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte van werknemers niet te zeer beperkt mag worden. Indien deze en andere arbeidsrechtelijke wetgeving in het nieuwe Brexit-akkoord niet meer van toepassing zijn, is er een kans dat werknemers een lager arbeidsvoorwaardelijk beschermingsniveau genieten.

     Privacy/AVG
     De toepasselijkheid van de AVG – die gedurende de transitieperiode onverkort blijft gelden – zal onderwerp van onderhandeling worden tussen de VK en de EU. Indien de VK besluit dat de AVG niet meer van toepassing is op VK-Companies, dan heeft de Europese Commissie de mogelijkheid om een zogenoemde 'adequaatheidsbeslissing' te nemen. Persoonsgegevens kunnen in dat geval verwerkt worden zonder dat er aanvullende maatregelen nodig zijn. Indien voor geen van beide opties wordt gekozen, dan zijn er nog andere mogelijkheden om persoonsgegevens uit te wisselen. Gedacht kan worden aan een modelcontractbepaling door de Europese Commissie, gedragscodes of bindende voorschriften.

     Nieuwe relatie tussen de EU en het VK
     Meer duidelijkheid over de nieuwe relatie tussen de EU en het VK komt er pas nadat deze fase van de onderhandelingen is afgerond. De nieuwe afspraken moeten ingaan na de overgangsperiode, die eindigt op 31 december 2020. Ook deze nieuwe afspraken moeten worden goedgekeurd door de EU-landen, het Britse parlement en het Europese parlement. Als het niet lukt om afspraken te maken over de nieuwe relatie, dan vindt aan het eind van de overgangsperiode alsnog een zogeheten no deal-Brexit plaats.

     Nederland onderhandelt niet zelf met het VK. Dat doet de Europese Commissie namens alle 27 EU-landen die na de Brexit overblijven. De Commissie onderhandelt op basis van een mandaat dat de EU-landen opstellen. In dit mandaat staat waarover en met welke inzet de Commissie mag onderhandelen met het VK.

     Gedurende de transitieperiode zullen ondernemingen nog relatief weinig hinder ondervinden van de Brexit. Alle EU-regels en wetten blijven voor het VK van kracht. Afhankelijk van de uitkomst van de verdere onderhandelingen tussen de EU en het VK kan de Brexit in de toekomst echter verstrekkende gevolgen hebben voor ondernemingen in zowel het VK als in Nederland/de EU.


     Redactie TQL 

     Illus.(cc): antal

     Ebooks


     Gratis toegang


     Heeft u al een account? Log dan hier in.

     Inloggen in "Mijn TQL"
     Heeft u nog geen account? Klik hier om een account aan te maken


      

     Nieuwsbrief Artikelen     Op de hoogte blijven van de nieuwste onderwerpen en update's van TQL?
     Schrijf u dan hier in voor de nieuwsbrief. 
     Eerder verschenen artikelen vindt u onder Nieuws
     Op zoek naar een passende opleiding?
     Kies uit ruim 25.000 opleidingen, trainingen en cursussen.  

     TQL Tweets