Bezig met laden...

     X

     Compensatie transitievergoeding

     Regeling in werking

     compensatie transitievergoeding, arbeidsongeschikt, werknemer, ziek
     Misschien iets aan de aandacht ontsnapt, maar de Regeling compensatie transitievergoeding is per april 2020 in werking getreden. Werkgevers kunnen bij het UWV compensatie aanvragen voor de transitievergoeding die zij hebben betaald bij ontslag van een werknemer na twee jaar ziekte. een overzicht van de voorwaarden, de hoogte van de compesatie en 

     Voorwaarden
     Om voor compensatie van de transitievergoeding in aanmerking te komen, moet zijn voldaan aan drie voorwaarden:
     1. de arbeidsovereenkomst is op of na 1 juli 2015 geheel of gedeeltelijk beëindigd (of niet verlengd) wegens langdurige ziekte van de werknemer;
     2. de werknemer is minimaal 104 weken ziek geweest; en
     3. de transitievergoeding is door de werkgever aan de werknemer betaald.
     De compensatieregeling geldt dus niet alleen voor transitievergoedingen die betaald zijn na de inwerkingtreding van deze regeling, maar ook voor een transitievergoeding die al op of na 1 juli 2015 is betaald kan compensatie worden aangevraagd. 

     Hoogte van de compensatie
     De hoogte van de compensatie is in principe gelijk aan de transitievergoeding die door de werkgever aan de werknemer is betaald, maar er zijn een aantal beperkingen die in hoofdlijnen op het volgende neerkomen:
     • de compensatie is nooit hoger dan de transitievergoeding die de werkgever verschuldigd zou zijn bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst op de dag nadat de werknemer twee jaar arbeidsongeschikt was; en
     • is de arbeidsovereenkomst op of na 1 januari 2020 geëindigd en is de transitievergoeding berekend aan de hand van de berekeningswijze die tot 1 januari 2020 gold, dan wordt de transitievergoeding alleen gecompenseerd op basis van de 'oude' berekeningswijze als de werkgever en de werknemer vóór 1 januari 2020 overeenstemming hebben bereikt over het einde van de arbeidsovereenkomst.
     In eerste instantie was het idee om de compensatie ook te beperken tot het loon dat de werkgever tijdens de twee ziektejaren heeft betaald, maar uiteindelijk is toch besloten om deze beperking vooralsnog niet in werking te laten treden.

     Overige beperkingen
     In de praktijk wordt de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer overigens niet vaak stipt na twee jaar ziekte beëindigd. Daarnaast kan het voorkomen dat er in een beëindigingsovereenkomst een hogere ontslagvergoeding wordt overeengekomen. Dit betekent dat werkgevers niet altijd de volledig betaalde transitievergoeding gecompenseerd zullen krijgen. Het is dus van belang om te realiseren dat een deel van de kosten voor eigen rekening van de werkgever kan komen. Dat geldt uiteraard ook bij het beëindigen van de zogeheten slapende dienstverbanden.

     Aanvraag
     Vanzelfsprekend moet het UWV kunnen vaststellen of aan de voorwaarden voor compensatie is voldaan. Hiervoor heeft het UWV een aantal documenten nodig, bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst en de berekening van de transitievergoeding. In bijzondere situaties kan het UWV verzoeken om aanvullende documenten aan te leveren. 
        
     Werkgevers moete binnen zes maanden nadat zij de volledige transitievergoeding aan de werknemer hebben betaald een aanvraag voor compensatie indienen. Let op: voor oude gevallen waar de transitievergoeding al vóór 1 april 2020 is betaald, moet de aanvraag uiterlijk 30 september 2020 bij het UWV zijn ingediend. Wordt de aanvraag te laat ingediend, dan wijst het UWV deze af.   

     De situatie rondom COVID-19 heeft geen invloed op de aanvraag voor compensatie van de transitievergoeding. De aanvraagtermijn zal dan ook (vooralsnog) niet worden verlengd. Het is daarnaast goed om te realiseren dat het UWV geen voorrangsregeling kent om werkgevers in financiële nood tegemoet te komen, daarvoor kan een beroep worden gedaan op andere regelingen.


     Redactie TQL 

     Illus.(cc): jaso

     Ebooks


     Gratis toegang


     Heeft u al een account? Log dan hier in.

     Inloggen in "Mijn TQL"
     Heeft u nog geen account? Klik hier om een account aan te maken

     Opleidingen


     Op zoek naar een passende opleiding?
     Kies uit ruim 25.000 opleidingen, trainingen en cursussen.  

     TQL Tweets