Er zijn allerlei maatregelen die het voor werkgevers aantrekkelijk kunnen maken om een werknemer met een arbeidsbeperking of afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden. Hiervoor is de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) van kracht. Via zogenoemde loonkostenvoordelen, zoals de LIV, jeugd-LIV en LKV, houden deze werknemers recht op het wettelijk minimumloon. De werkgever ontvangt onder voorwaarden een jaarlijkse tegemoetkoming voor deze loonkosten. De doelgroep, de hoogte van de tegemoetkomingen, de voorwaarden voor uitkering en de aanvraagprocedure worden in deze Q&A toegelicht.